اینجا پادگان حرف های من است

اینجا پوکه است! اینجا قلم به روانی آب میلغزد، تراواشات ذهنم می چکد بر این صفحه ی مجازی! خوشحالم که با خانه ای دیگر، تجربه ی دل کندن از خانه های قدیمی را درک میکنم... من می نویسم چون هستم! هستم چون می روم! به رسم روزگار فانی!

/ 1 نظر / 5 بازدید