استدلال

غم هایم لباس نیستند که درشان بیاورم... باید به دنبال راه های شاد بودن گشت...!

/ 2 نظر / 6 بازدید
ریــحـ ــانه

راهـش ایـنه بـه ایـن جـملـه فکـر کنـین " اجازه نمیدم چیزی منو ناراحت کنه هر چیزی که می خواد باشه "