چند قدم تا جنون

در جمع مجانین حسین؛ سرخوش و مستیم...!

دیوانه چو دیوانه ببیند؛ خوشش آید!

/ 3 نظر / 7 بازدید
مهتاب

[دست]

چترنجات

سلام. خیلی زیبا بود... اینجا هم داره میشه ورژن شماره دو سقوط آزاد! کوتاه و عمیق... خدا بیشترش کنه[گل]